Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Beskæftigelseskravet

Du skal opfylde et krav om forudgående beskæftigelse for at få ret til dagpenge.

Du skal som fuldtidsforsikret lønmodtager have fået indberettet mindst 1924 timer til indkomstregisteret inden for de sidste 3 år. 

Som deltidsforsikret lønmodtager skal du have fået indberettet mindst 1258 timer inden for de sidste 3 år.  Der kan kun tælles løntimer med som dækker indberettede løntimer i en medlemsperiode.

Du kan medregne alle timer, som du har fået løn for (løntimer).

Det er dog en betingelse,
• at arbejdet er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, og
• at der ikke er ydet offentligt tilskud til lønnen.

Du skal opfylde beskæftigelseskravet på det tidspunkt, som du ønsker at få dagpenge fra.
Når du opfylder beskæftigelseskravet og får udbetalt dagpenge, bliver du indplaceret i dagpengeperioden.

Hvor længe har du ret til dagpenge?
I dagpengeperioden har du ret til dagpenge og andre ydelser i 2 år inden for en periode på 3 år. En person, som før 1. juli 2010 har påbegyndt en dagpengeperiode, bevarer retten til dagpenge efter de hidtidige gældende regler, dog højst i 2 år efter 1. juli 2010.

Optjening af ny dagpengeperiode

Reglerne om genoptjening af retten til en ny dagpengeperiode er ændret fra 2. juli 2012. Du skal herefter have haft arbejde i mindst 52 uger (for fuldtidsforsikrede) eller 34 uger (for deltidsforsikrede) inden for de seneste 3 år.

 

Denne side er senest ændret den 17. januar 2013