Om CKA

Arbejdsopgaver
Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over a-kassernes afgørelser og besvarer  forespørgsler på bl.a. følgende områder:

  • Medlemskab (optagelse, herunder genoptagelse i en a-kasse, overflytning, deltids-/fuldtidsforsikring, medlemsbidrag).
  • Ret til dagpenge (selvforskyldt ledighed, rådighed, supplerende dagpenge, dagpengesats, beskæftigelseskrav, overskydende timer, fradrag i dagpengene).
  • Selvstændiges ret til dagpenge (ophør af selvstændig virksomhed, beskæftigelseskrav, bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed).
  • Efterløn (ret til  efterløn, efterlønsbevis, præmie, selvstændig virksomhed og efterløn).
  • Andre ydelser (feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, befordringsgodtgørelse, dagpenge som lån).
  • Tilbagebetaling og sanktion.
  • Udtalelser i sager om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende.

CKA vejleder a-kasser og borgere om de nævnte regler og om reglerne om dagpengegodtgørelse fra arbejdsgivere (G-dage).

Om CKA
CKA blev oprettet i november 2010 i forbindelse med en organisationsomlægning i Beskæftigelsesministeriet.

Pr. 1. januar 2016 er CKA organisatorisk en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

CKA  behandler årligt ca.  3.500 klagesager og forespørgsler. 

 

Denne side er senest ændret den 31. december 2015